Poradenství

  • Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
  • Logopedie

Školní poradenské pracoviště

zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Činnost ŠPP zajišťuje:

Mgr. Magda Hakenová, výchovný a karierový poradce

Email CLOAKING
Telefon 493 552 160
Konzultační hodiny jen po předchozí telefonické domluvě

§18 Zákona č. 561/24 sb.,Školský zákon v platném znění. Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami na žádost zákonného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu - IVP PDF.

Mgr. Barbora Olejarčíková,  metodik prevence

Email
CLOAKING
Telefon
493 114 379 (sborovna pavilon)
Konzultační hodiny: jen po předchozí telefonické domluvě


Mgr. Pavel Berný, Mgr. Jana Hladíková - vedení školy

Třídní učitelka

Úkoly školního poradenského pracoviště:

- budování příznivého klimatu školy

- kariérové poradenství

- koordinace aktivit souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků

- průběžné monitorování zájmů žáků o budoucí studium a profesi se zvláštním zřetelem k žákům nerozhodnutým, k žákům se zdravotníními a sociálními problémy, k žákům nadaným

- odborná pomoc při integraci a inkluzi žáků se speciálními a vzdělávacími potřebami

- pomoc při zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

- spolupráce s PPP a SPC, Policií ČR, krizovými centry, kurátory, pracovníky OSPOD a dalšími odborníky

- prevence sociálně patologických jevů (monitoring, pomoc)

-spolupráce při zajišťování preventivních a kariérových aktivit

Logopedie:

Logopedická asistentka: Mgr. Jitka Koutníková
Logopedická náprava: liché pondělí od 12.45 - 14.45hod. v budově u kostela
koutnikova@zskopidlno.cz
Zahájení: 9.10.2017

Náprava je určena pro žáky 1.stupně v doprovodu rodičů.

 

Pedagogická intervence na 1.stupni - ve středu od 12.10hod. na pavilonu - Mgr. Jitka Koutníková,
Pedagogická intervence na 2.stupni - ve středu od 13.30hod. budova u kostela - Mgr. Zuzana Kasková